Gál Rita

Humán terapeutaként, szülő-gyermek kapcsolatépítő foglalkozásokat végzek.
A gyermekek személyes énképe 11-13 éves korig alakítható és fejlődőképes. Az önismeret, az önelfogadás, önbecsülés és az önmagunkba vetett hit helyes kialakítását a gyermekkori életszakaszban kell elkezdenünk.
Gyermekkorban a lélek különösen érzékeny és fogékony a külvilág, a közeg minden hatására. Gyakran, a tévesen értelmezett tapasztalások személyiség torzuláshoz vezethetnek, esetleges asszertív, agresszív viselkedés minták jelennek meg. A feldolgozatlan élmények frusztrációt, belső személyes konfliktust, önkifejezési blokkokat hoznak létre.
A szülők mentális és anyagi túlterheltsége miatt, gyakran nincs energiájuk a családon belüli MINŐSÉGI idő megteremtésére, a gyermekek mentális állapotának fejlesztésére, képességeinek készségeinek ápolására.
Fontos, hogy testileg-lelkileg-szellemileg egészséges, vidám, harmonikus és boldog gyermekeket neveljünk. Olyan alapot adjunk, amelyre biztonsággal építhetnek kamaszkorban.
A felmerülő konfliktusokat toleranciával, türelemmel, önfegyelemmel, higgadtan tudják kezelni.
Kreativitásuk, tudatosodásuk fejlődjön, pozitív ön-és világkép alakuljon ki bennük. Megtanulják a stresszkezelés egyszerű és hatékony módját, testileg, lelkileg és szellemileg egészségesebb, teljesebb életet élhessenek.A szülő-gyermek kapcsolatépítő foglalkozás rajzelemzére és a speciális gyermekmeditációra épül.
A foglalkozás célja a szülő és gyermeke közti kapcsolat elmélyítése, erősítése.Az egymás felé irányuló kommunikáció / verbális, nonverbális/, nem minden esetben valósul meg. A helyes kommunikációs készség hiánya viselkedési zavarokat, blokkokat idézhet elő. A lélek diszkomfort érzetet él át. A tudatos és következetes nevelés megfelelő alapot biztosit a gyermek számára, amelyre építhet. Az egymásra figyelés a megértés, türelem és a szeretet, egészséges lelki fejlődést biztosítson számára.Az ITS iskolában GPMA-t végzem.

 

RAJZELEMZÉS – rajzolás, mint információszerzési eszköz

 

Mire jó a rajzelemzés?

A rajz képi nyelven megírt beszédként is értelmezhető.

A gyermekrajzok üzenetek, amely a gyermek személyiségét tárja fel. Képekben, alakokban, valamint formákban egyszerűbb gondolkodni, mint elvont fogalmakban A kisgyermekek verbálisan nehezebben fejezik ki magukat. Oka a szókincsük a nyelvtani ismeretek a helyes kommunikációs készség hiánya.

Rajzaiban tárja fel és közli számunkra, amit szavakkal nem tud, vagy nem mer megfogalmazni. Attól függetlenül, hogy a gyermek milyen kommunikációs szinten áll és mennyit közöl nekünk, rengeteg információval szolgál.

Játékával, viselkedésével, adott helyzetekben való megnyilvánulásaival, szavak nélkül beszél hozzánk. A képességeik, problémáik nem mindig kerülnek felszínre, mert maga sem tudja, hogy mi zavarja őt.
A gyermek azt rajzolja, amit tud a világról és nem azt, ahogyan látja. Rajzaiban kitárja előttünk lelkének rejtett részeit, tudattalan tartalmakat hoz a felszínre elrejtett világából.

A gyerekrajzok szimbólumokban gazdagok, csodálatosak és őszinték. A rajzok különböző jelentéstartalommal rendelkeznek. Visszatükröződik benne a rajzoló teljes személyisége.
3-12 éves kor között a rajzfejlődés, az emberábrázolás meghatározott fejlődési folyamaton megy keresztül. A gyermek által rajzolt alakokat az elvárható életkori sajátosságokhoz viszonyítva megállapítható, hogy a gyermek hol tart a személyiségfejlődésben, milyen mozgáskoordinációs és a térbeli eligazodási képessége.

Az elemzés során, következtethetünk az alkotásokból a gyermek:

– képességeire, készségeire, adottságaira,

-személyiségének tartós jegyeire (pl. agresszió, szorongás, érzékenység), temperamentumára,

– a világhoz való hozzáállására, szülőkhöz való kötődésére,

-gondolkodásmódjára, (vágyakra, fantáziákra, félelmekre)

-érzelmi, hangulati állapotára

-önmagáról alkotott képére, önértékelésére, én-érzetére,

-közösségi igényére, viszonyulásaira, késztetéseire, kommunikációs készségére,

-szűkebb és tágabb környezetéhez való viszonyára (interperszonális és tárgykapcsolatok), az alkalmazkodás általános módjára,

-akarati életére (szófogadóság, öntörvényűség, szabályok betartásának képessége),

-motivációira, érzelmeire, vérmérsékletére, szükségleteire, -konfliktus-kezelése, stressz tűrő képessége, elhárító mechanizmusokra, (pl. regresszió)

-nemi identitására,

-mozgáskoordinációs – és a térbeli eligazodási képességére, -motoros fejlettségégére, finom motorikus érettségére,

-kreativitására,

A gyerekrajzelemzés a következő problémák esetén segít feltárni a kiváltó lelki okokat:

* szorongás
* különböző indokolatlannak tűnő félelmek /pl. sötétség/
* félénkség, önbizalomhiány
* beilleszkedési zavarok
* lehangoltság
* agresszivitás
* figyelemzavar
* szülő-gyermek kapcsolati problémák
* szülők válása okozta traumák

 

Interaktív beszélgetés:

Beszélgetés alatt, feltárjuk az esetleges negatív mintákat. /beidegződések, előítéletek, téves hitek, helytelen gondolati sémák, félelmek, kétségek/

 

A gyermeki érzelmi élet és karakter képi kifejeződései:

Négy különböző területe van:

-a rajzi folyamat, a mód és a módszer, ahogyan a gyermek a fehér lapfelületet kezeli, a formák és a színek megválasztása – az érzelmi állapot bizonyos elemeire utalhatnak.

-kifejezés, megjelenítés általános stílusa a gyermeki világlátás alapvető jellemzőit tükrözi.

-a rajz elbeszélő értéke, ez a gyermek gondolatait, érzelmeit, problémáit fedi fel, amelyeket tudatni szeretne velünk.

-tudattalan érzések és gondolatok tartománya, amelyek nem szándékosan jelennek meg az alkotáson.

(Tihanyiné Vályi Zsuzsanna megfogalmazása alapján)

 

„Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,
Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,
Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,
És többet a szeretet hatalmáról.”

Diana Loomans