Tanulási nehézségek alapvető okairól. A részképesség-zavarok diagnosztikája.

Néhány egyértelmű jel amit néha egészen nehéz észrevenni ha kevesebb figyelem fordul a gyermek felé. (Ebben a felsorolásban a teljesség igénye nélkül)

Tanulási nehézség: normál intellektus (ép látás, hallás) mellett az iskolai teljesítmény jelentősen elmarad az alap kultúrtechnikák terén.

Fajtái: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.

Tünetei: betűtévesztések, betűcserék (reverzió),

betűk ill. szótagok kihagyása vagy betoldása,

lassú tempó (ezek az olvasástechnikai hibák);

a szövegértés – és emlékezet gyengesége.

Tünetei: betűtévesztések (gyakran megegyeznek az olvasásban tapasztalható tévesztésekkel),

szabálytalan (néha felismerhetetlen) betűformák,

helytelen betűkapcsolások,

a sorköztartás nehézsége,

ékezethibák,

egyenetlen betűnagyság,

írott és nyomatott betűformák egy szón belül,

szavak határainak jelöletlensége (egybeírt mondatok),

kisbetűs mondat és névkezdés,

központozási hibák (pont vagy kérdőjel konzekvens hiánya a mondatok végén) stb.

Tünetei: nem alakul ki a kornak megfelelő mennyiség-állandóság (pl. iskola előtt 5),

bizonytalan mennyiségi relációkban (több, kevesebb, ugyanannyi) ill. nehezen találja az illető relációhoz tartozó műveletet,

műveleteket nehezen képes fejben végezni, sokáig tapad az eszközökhöz,

felcseréli a műveleti jeleket ( pl. összeadást ír kivonás helyett),

lassan érti meg és alkalmazza a helyiérték fogalmát,

nehezen képes a szöveges feladatokat értelmezni, műveletekhez kapcsolni,

matematikai logikája (pl. analógiás gondolkodása) gyengébb, mint a nem számokat tartalmazó hasonló nehézségű logikai feladatokban nyújtott teljesítménye stb.

Okok: egy vagy több perceptuális terület deficitje vagy ezek integrálatlansága; motoros deficit, perceptuális és motoros készségek integrációjának gyengesége.

Feltételezett háttér:

minimális agykárosodás(1940-50)

minimális cerebrális diszfunkció ( MCD ’60-70-es évek)

pszichoorganikus szindróma (POS ’80-as évek )

 

MCD jellemzők (kognitív tünetek):

hiperaktivitás,

figyelemzavar,

perceptuo-motoros zavarok,

memória- és gondolkodási zavarok,

beszéd- és hallászavarok,

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia,

kétséges neurológiai jelek.

 

A ’80-as évektől egyre inkább elterjedt, mára általánossá vált az amerikai nómenklatúra: a DSM rendszer szerinti az ADHD diagnózist követi a BNO is.

Ma újabb és újradolgozott tesztekkel lehet mérni a hiányosságokat.

Részképességek 

Fő perceptuális területek: 

vizualitás: alaklátás (strukturált egész, részletek megkülönböztetése és az egészben való elhelyezése), alakkonstancia, alak-háttér megkülönböztetés

taktilis percepció és diszkrimináció: szükséges a pontos vizuális észleléshez,

hallási percepció és diszkrimináció: fonéma-felismerés, beszéd-észlelés,

téri tájékozódás: (alapja a testséma) iránydifferenciálás, téri helyzetek pontos felismerése.

 

Motoros területek:

 nagymozgás, finommozgás: beszéd- ill. kézmozgás.

Ezek koordinált működése kell az alap kultúrtechnikák elsajátításához.

Pl. olvasásnál az alaklátás, a pontos iránydifferenciálás,  a fonémahallás és a beszédmozgás összekapcsolása, majd memorizálása szükséges. Írásnál mindez bővül az írásmozdulat integrálásával.

Meixner Ildikó a fentieken kívül a nyelvi fejlettség (alaki-tartalmi) fontosságát is hangsúlyozta a diszlexia (és a diszkalkulia) kialakulásában.